Regulamin WMSD

Regulamin Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu

 1. Uwagi formalne:
  a. Podstawowymi dokumentami dotyczącymi formacji oraz funkcjonowania Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu (dalej: WMSD) są Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia (dalej: Ratio) oraz Statut Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Diecezji Opolskiej i Gliwickiej (dalej: Statut).
  b. Niniejszy dokument określa niektóre szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące życia i formacji alumnów WMSD i precyzuje porządek życia seminaryjnego na kolejnych etapach formacji (Ratio, 178).
  c. „Normy nie uregulowane niniejszym Statutem należy interpretować zgodnie z przepisami prawa powszechnego zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego, normami wydanymi przez Stolicę Apostolską oraz z prawem partykularnym wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski” (Statut, art. 47). W sprawach nieuregulowanych przez powyższe dokumenty, decyzje podejmuje Rektor lub jego delegat (zob. Ratio, 188; Statut, art. 12. § 1, § 8).
 2. Odpowiedzialność za formację do prezbiteratu spoczywa na alumnie, którego zadaniem jest ścisła współpraca z gronem wychowawców seminaryjnych (Ratio, 200; Statut, art. 36) .
 3. Jednym z narzędzi formacji seminaryjnej, zapewniającym integralność formacji w jej wszystkich wymiarach, jest seminaryjna reguła życia (Ratio, 73; Statut, art. 37). Cechuje się ona stałością w najważniejszych jej punktach, przy konieczności wprowadzania zmian podyktowanych adaptacją do bieżącej sytuacji WMSD.
 4. Podstawowym środowiskiem formacji w czasie pobytu alumna w WMSD jest wspólnota seminaryjna. W czasie pobytu poza seminarium przełożonym alumna jest proboszcz jego parafii rodzinnej lub inna osoba wskazana przez Rektora (np. moderator praktyk pastoralnych lub wolontariatu).
 5. Alumn ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich punktach przewidzianych przez regułę życia seminaryjnego. Zwolnienie z pojedynczego punktu przewidzianego przez regułę życia seminaryjnego wymaga uzyskania zgody opiekuna danego rocznika, a w przypadku jego nieobecności – moderatora pełniącego dyżur danego dnia. Na wyjazdy poza Opole zgody udziela Rektor lub jego delegat.
 6. Alumn ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach studiów uniwersyteckich.
 7. Goście mogą być przyjmowani przez alumnów w budynku seminaryjnym w kawiarence w godzinach jej funkcjonowania.
 8. Alumnów obowiązuje troska o materialną stronę WMSD przez właściwe korzystanie z powierzonych im sprzętów, zaangażowanie się w pracę fizyczną na rzecz seminarium oraz partycypację finansową w kosztach utrzymania WMSD wysokości określonej przez Seminaryjną Radę Ekonomiczną. Alumni ponoszą finansową odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy.
 9. Osoby chore, które nie uczestniczą w zajęciach, przebywają w infirmerii i znajdują się pod opieka pełniącego dyżur infirmeriusza.
 10. Korzystanie z Internetu oraz telefonu komórkowego ma być roztropne i dostosowane do potrzeb i etapu formacji.
 11. Obowiązuje zakaz parkowania samochodu na terenie seminaryjnym oraz wokół WMSD.
 12. Alumna obowiązuje codzienna troska o właściwy wygląd i strój, które powinny cechować się stosownością i umiarem.
 13. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na terenie seminaryjnym bez zgody Rektora lub jego delegata. Jedynym miejscem palenia tytoniu jest palarnia.
 14. Wyrazem troski o życie wspólnotowe jest sumienne wypełnianie funkcji i zadań powierzonych przez moderatorów lub osoby przez nich delegowane.
 15. W przypadku uznania niezdolności seminarzysty do przyjęcia sakramentu święceń powinien on być usunięty z seminarium. Decyzję o relegowaniu alumna może podjąć Rektor, Rada Seminaryjna lub Biskup Diecezjalny (Ratio 239-240; Statut, art. 12 § 4.5).

Opole, dnia 30 września 2022 roku