FORGOT YOUR DETAILS?

FORMACJA INTELEKTUALNA

"Formacja intelektualna kandydatów do kapłaństwa znajduje konkretne uzasadnienie w samej naturze posługi kapłańskiej
i jest dziś szczególnie nagląca ze względu na wyzwania <nowej ewangelizacji>, do której Pan powołuje Kościół na progu trzeciego tysiąclecia."
Pastores dabo vobis , 51

Pan Jezus nie powiedział: „Poślę wam Ducha Pocieszyciela, aby pouczył was
o torach Słońca
i Księżyca”. Chciał przecież ukształtować chrześcijan,
a nie astronomów.

św. Augustyn, Contra Felicem manichaeum

Alumni potrzebują solidnego przygotowania intelektualnego do pracy we współczesnym świecie. Dzisiaj można spotkać ludzi o bardzo różnych poglądach, mających trudności na wielorakich płaszczyznach, zadających trudne pytania. Nie łudźmy się - nikt nie jest w stanie znać wszystkich odpowiedzi, jednak każdy alumn powinien zrobić w seminarium jak najwięcej, żeby kiedyś umieć dotrzeć do wiernych. Obowiązek poszerzania swojego spektrum myślowego spoczywać na nas będzie również w kapłaństwie - zmieniający się świat niesie ze sobą coraz to nowe problemy. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, na którym studiują wszyscy alumni, oferuje nam 6-letnie studia filozoficzno-teologiczne kończące się napisaniem i obroną pracy magisterskiej. Wyrażają się w niej nasze przemyślenia i zainteresowania, które chcemy zastosować w przyszłej posłudze.

Poniżej przedstawiony jest przebieg intelektualnego formowania kleryków - za łaską Ducha Świętego -  przyszłych duszpasterzy.

Alumni I roku często po raz pierwszy spotykają się z mechanizmami studiowania. Podczas pierwszych dwóch semestrów otrzymują dobre przygotowanie filozoficzne - nie tylko poznają historię filozofii i teorię bytu ( metafizykę ), ale i zostaje im ukazana myśl filozoficzna poświęcona pytaniom o Boga , człowieka i przyrodę. Spotkanie z filozofią uczy bardziej pogłębionej obserwacji otaczającego ich świata ludzkich poglądów, w którym przyjdzie im działać. Wykłady z religiologii uczą orientacji w naszym pluralistycznym pod tym względem społeczeństwie, gdzie rozmawiając z kimś trzeba wiedzieć, jaka jest jego religia, w co wierzy, czym się kieruje. Rozpoczynają również trzyletnią przeprawę przez język łaciński, oficjalny dla dokumentów kościelnych. Na pewno bardzo ważna jest psychologia, która w naszych czasach jest nieocenionym środkiem zrozumienia drugiego człowieka. Umiejętność odpowiedzi na pytania o przykre fakty z kościelnej przeszłości oraz ogląd opieki Pana Boga nad swoim ludem daje wykład historii Kościoła w starożytności i średniowieczu. Rozpoczyna się też trwającą do końca seminarium nauka muzyki kościelnej, której towarzyszy emisja głosu. Do tego wszystkiego dochodzi technologia informacji.

 II rok wprowadza już wyraźnie w teologię. Teologia fundamentalna to szerokie zestawienie zarzutów wobec wiary chrześcijańskiej oraz katolickiej odpowiedzi na nie. Historia Kościoła w XIX i XX wieku wyjaśnia alumnom historię ostatnich dwustu lat, najbardziej nam bliskich, z kolei patrologia wprowadza w kontekst myślowy rozważań pierwszych chrześcijan. Wstęp ogólny do Pisma Świętego rozpoczyna naukę teologii biblijnej. Stara się w tym pomagać język grecki . Nadchodzi również czas na zestawienie swoich wiadomości o roku liturgicznym. Całoroczna pedagogika i dydaktyka ogólna są najbardziej podstawowym przygotowaniem do przyszłej pracy w szkole. Obowiązkiem na II i III roku studiów jest lektorat języka nowożytnego na poziomie B2.

III rok to czas wzmożonego wykładu biblistyki - poznaje się ze Starego Testamentu Księgi historyczne i prorockie, z Nowego zaś Ewangelie synoptyczne, Dzieje i Listy Apostolskie . Nie może to dziwić w kontekście przyjmowanej wtedy posługi lektoratu. Zagadkowo brzmiący przedmiot " O Bogu Jedynym w Trójcy Osób " to wykład prawdy o tym, co najbardziej fundamentalne dla chrześcijaństwa - jedyności i trójjedyności Boga. Osnowę przyszłego kaznodziejstwa wprowadzają zajęcia z homiletyki fundamentalnej i formalnej. Łacińska notacja muzyczna w mszale staje się bardziej zrozumiała dzięki poznawaniu chorału gregoriańskiego. Na pytania o pochodzenie świata i człowieka odpowiedzi przynosi wykład protologii. Normy ogólne prawa kanonicznego uczą prawnego spojrzenia na wiele spraw porządkujących życie wiernych. Rozpoczynają się również katechezy - na razie tylko w szkole podstawowej. Wrzesień to czas pierwszej praktyki pedagogicznej, którą odbywamy w szkole podstawowej lub gimnazjum.

odtwórz

W połowie IV roku przypadają obłóczyny (przywdzianie stroju duchownego) i przyjęcie posługi akolitatu, z czym wiąże się osobny przedmiot: Liturgia Eucharystii . Następują kolejno po sobie bardzo ważne nauki dogmatyczne: chrystologia (o Panu Jezusie), pneumatologia (o Duchu Świętym) i charytologia (o łasce Bożej). Kontynuowany jest kurs prawa kanonicznego i nauk biblijnych ( Pisma świętego Jana , Księgi mądrościowe Starego Przymierza). Poznaje się ponadto problematykę bioetyki , z którą wiąże się wiele pytań moralnych naszych czasów. Zrozumieniu zjawisk zachodzących w dzisiejszym społeczeństwie ma służyć katolicka nauka społeczna . Katecheza przenosi się do gimnazjum, przygotowujemy też do przyjęcia sakramentu bierzmowania młodzież naszego miasta.

Zbliżamy się powoli do końca naszych studiów. Pojawia się eschatologia - dział dogmatyki poświęcony ostatecznym rzeczom człowieka. Poznajemy zagadnienia bardzo potrzebne przyszłemu kapłanowi: katolicką etykę seksualną, sakrament pokuty, pedagogikę specjalną, prawo małżeńskie, przepowiadanie kazualne. Kończy się teologia dogmatyczna - pozostaje traktat o Kościele ( eklezjologia ) i Matce Bożej ( mariologia ). Zrozumienie dialogu pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi służy specjalny wykład ekumenizmu , zaś katecheza jest teraz w szkole średniej. V rok kończy się święceniami diakonatu.

Ostatni rok to czas końcowej formacji. Następuje nauka śpiewów mszalnych i wykład praktycznej psychologii pastoralnej . Są ostatnie pouczenia o przyszłej placówce: praktyka kancelaryjna i konserwacja zabytków . Analizujemy rolę mass mediów w duszpasterstwie . Później mają miejsce obrony prac i egzaminy magisterskie, poza tym księża diakoni udają się na kilkumiesięczną praktykę na parafiach. Po niej następuje uroczystość święceń kapłańskich.

Bardzo potrzebna jest modlitwa w naszej intencji. Wiedza otrzymywana przez nas w ciągu kilku lat studiów nie jest nam dawana dla osobistej przyjemności albo próby nerwów podczas zdawania egzaminów. Chodzi o przyszłość Kościoła, który pomimo obietnicy Pana Jezusa: "Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mt 28, 20 b) nigdy nie może zaniedbać odpowiadania Dobrą Nowiną na problemy różnych epok historii, również tych naszych pogmatwanych czasów, bo tylko wtedy będzie wiarygodny. Pamiętaj, Drogi Czytelniku, że będzie to modlitwa za przyszły świat...

I za Ciebie.

TOP